راه برو

 

بجه خرسی که بیش از اندازه فلسفه بافی می کرد روزی از مادرش پرسید: «می خواهم راه بروم ولی نمی دانم پنجه راستم را روی زمین بگذارم یا دو پای عقب را و یا هر چهار دست و پا را؟»

مادرش گفت: «فلسفه بافی بس است راه برو.»

/ 0 نظر / 6 بازدید