تخته پاک کن

 

امتحان گزینش مدیریت بود. از دواطلبان خواسته می شد تا بر روی تخت سیاه کلاس محل آزمون، در حالی که تخته پر بود از یادداشت های دانش آموزان، کلمه مدیریت را بنویسند. نفر اول با کمی دقت توانست جایی خالی پیدا کند و کلمه مدیریت را نوشت. دومی دقت بیشتری به خرج داد تا محلی را بیابد و آنگاه کلمه مدیریت را با خطی خوش و به دو زبان نوشت. سومی در حالی که به تخته نگاه می کرد آرام خم شد، تخته پاک کن را برداشت و تخته را پاک کرد نوشت و رفت. به نظر شما کدامیک در گزینش پذیرفته می شوند؟

/ 0 نظر / 8 بازدید